A festő és a műkereskedő: Vincent és Theo Van Gogh kézírása

Vincent van Gogh (1853-1890) az impresszionizmus nagy alakja írásaiban adta bizonyítékát annak, hogy nem őrült zseni volt, ahogy sokan látták és ma is látják, hanem nagy művész és kiváló  írói adottságokkal is rendelkező, elmélyült gondolkodó. Négy évvel fiatalabb testvére, Theo (1857-1891), aki a hagyományos polgári életmódot választotta és műkereskedőként dolgozott, egész életében szeretettel és törődéssel viseltetett bátyja iránt. Vincent élethosszig bizton számíthatott odaadó segítségére. Nemcsak anyagi, hanem lelki, szellemi támogatást is nyújtott neki. Levelezésük  19 éven át tartott.

Több, mint 800 levelével Van Gogh  nem tartozik az igazán „grafomán” művészek közé – Delacroix-tól például 1.500 levél maradt fenn, Monet-tól 3000, Whistlertől 13.000, Voltaire-től pedig körülbelül 20.000. Mégis, ezekből az őszinte sorokból tudjuk csak kibogozni Van Gogh valódi karakterét, lehámozva róla a műkereskedők által ráaggatott, „őrült zseni” imázst. Van Gogh leveleinek többségét, kb. 600 darabot, szeretett öccsének, Theónak írta, a kisebbik részét más családtagoknak és művésztársaknak.

A fiatal Vincent kézírása

vangogh

Az itt látható levél azért jelentős, mert időrendben az első a Theonak szólók közül. 1872-ből származik, ekkor indult el az a hosszú és kitartó levéláradat, ami a két fivért lélekben életük végéig összekötötte. Vincent ekkor még szüleikkel élt Helvoirt-ben,  festéssel még nem foglalkozott, csak egy évvel később kezdte tanulmányozni az angol kortárs festőket és sok művészeti könyvet is elolvasott, megalapozva későbbi tudását.

Az egyenletes, nyugodt tempójú és esztétikus kézírás olyan fiatalembert tükröz, aki a hagyományokat, családi tradíciókat tiszteletben tartja, de lassan kilépve a családi kötelékekből, már a maga önálló útját szeretné járni, s a jövő felé tekint. Vincent ekkor tizenkilenc éves, tele van tervekkel és vágyakkal, bizonyítani szeretne és sikerekre áhítozik. Saját magával szemben magas elvárásokat támaszt, fontosak számára az elért teljesítmények. Szorgalmas, alapos, de emellett makacs ember, aki kitartóan végzi feladatait, annak ellenére, hogy hamar elfárad, kimerül, ha nem tart időről időre nagyobb pihenőket.  Ösztönei, testi késztetései erősen dolgoznak benne, ebbéli vágyai azonban egyelőre nem elégülnek ki. Gyakorlatias szemléletű, gondolkodásában is inkább racionális, érzelmeit, indulatait nagy önuralommal kezeli. Jó megfigyelő, mert elegendő időt szán környezetének tanulmányozására, az apró részletek sem kerülik el figyelmét. A szépség  és  a természet  formákban, színekben gazdag változatossága iránt erősen fogékony. Fejlett esztétikai érzéke van, mely évekkel később bontakozik majd ki festészetében. Másokkal gyakran összetűzésbe kerül, ennek oka az, hogy véleményéhez szilárdan tartja magát, vitás helyzetekben a maga feje után megy.  Érzelmei mélyek és a hozzá közel állókhoz meleg szívvel kötődik, szüksége van érzelmileg stabil háttérre. Nagyobb közösségben, idegenek társaságában kissé több időre van ahhoz szüksége, hogy megnyíljon, magáról beszéljen, eleinte még óvatos és zárkózott.  Önbizalma itt még egészséges mértékű, saját személyét fontosnak, figyelemreméltónak tartja, ki szeretne tűnni a tömegből – ezt aláírásában a hangsúlyos paráf erősíti meg.

Levél 1885-ből

vangogh2

Most ugorjunk előre, 1885-be. Ebben az évben halt meg a két fivér édesapja, ami Vincentet mélyen megrázta. Annál is inkább, mivel az apa halála után a család örökre hátat fordított a „mihaszna, javíthatatlan” fiatalembernek. A korábbi évek megpróbáltatásai: munkahelyi problémái, szerelmi csalódásai, sikertelen családalapítási próbálkozásai, mély vallásossága és a sok elfogyasztott alkohol mind hatással voltak személyiségére, így kézírására is. Theoval azonban korábbi jó kapcsolata még szorosabbá vált; egyedül ő állt mellé a családból. Az ő támogatásából élt, hiszen saját keresete nem volt, rajzait, képeit alig-alig tudta eladni. Vincent, miután lelkészi  hivatása is zátonyra futott, a festészet felé fordult, a falusi élet realisztikus festőjeként a földeken dolgozó parasztemberek és a nehéz munkát végző bányászok mindennapjait örökítette meg. Művészettel kapcsolatos gondolatait szívesen megosztotta öccsével leveleiben. A képen látható írásminta azért is érdekes, mert egyik oldalán egy kisebb vázlatrajzot is tartalmaz, ami a festő úgynevezett hollandiai korszakában, híres, Krumplievők című festménye kapcsán született.

Ez a levél már sokat elárul a festő lelkében lezajlott és ott mély nyomot hagyó felkavaró drámákról. A levél több oldalas, mellékletként két, egész oldalnyi rajzot is tartalmaz. A kézírás az első oldalon nyugodtabb tempóval indul, néhány sorral lejjebb és a következő oldalakon azonban ingadozóvá válik a sebesség, és a törzsvonalak dőlése. A betűk mérete változékony, a sorok alapvonala hullámzó. Erős a nyomatékváltozás is, vastag törzsvonalak, áthúzások jelennek meg, emellett  nagyszámú  javítás, áthúzás is megfigyelhető. A kötöttség foka erős, a formák fellazultak, a vonalak gömbölydedek, a kötésmódban megjelenik a kettős ívelés, és kevés a szögesedés.  Az oválok felül több helyen nyitottak. Erős belső feszültségekről, hangulati ingadozásról árulkodnak itt a sorok. A festő elvesztette belső egyensúlyát, sok benne az elfojtott sérelem és indulat, melyek bármikor a felszínre törhetnek. A művész régi énje megváltozott, nem akar többé mindenáron megfelelni  környezetének és a társadalmi elvárásoknak , saját értékrendje szerint él. Ugyanakkor tökéletességre törekszik, nem szívesen láttatja hiányosságait, hibáit, szégyelli azokat. Hol barátsággal, bizalommal közeledik embertársaihoz, hol inkább eltávolodik tőlük, óvatossá válva visszahúzódik csigaházába és onnan szemléli a világot. Kötődési igénye távolságtartó viselkedése ellenére nagy, vágyik a meleg, szeretetteljes kapcsolatokra. Belső nyugtalansága szenvedélyes tettvággyal párosul, a kimerülésig hajszolja magát, munkatempója erőteljes, gyors. Céljainak, terveinek megvalósítása érdekében így a végsőkig kitart. Gondolkodása szárnyaló, érdeklődése sokrétű. Nyitott mindenre, ami körülötte történik, szívesen tanul új dolgokat. A korábbi évekhez képest lényegfelismerése erősödött, figyelme a dolgok egészében való észlelése és megértése felé fordul, melyben erős intuíciója is segítségére van. Érzelmileg sérülékeny, instabil, kiszámíthatatlan: könnyen megsértődik, indulatba jön, agresszívvé válik. Önértékelése széles skálán mozog.    

Theo kézírása 

vangogh3

A művész öccse, Theo sikeres műkereskedőként dolgozott a Goupil & Cie nevű cégnél. Nős volt, egy fiúgyermeke  született,  és boldog,  kiegyensúlyozott családi körülmények között élt. Feltétel nélkül bízott testvére tehetségében, kiállításokat is szervezett neki. Ő ismertette meg van Gogh-ot az impresszionisták műveivel, a kor jelentősebb festőivel.

Kézírása alapján elmondható, hogy rugalmasan és gyorsan gondolkodó, lényeglátó, érett fiatalemberről van szó, aki rendkívül energikus, optimista és határozott elképzelésekkel irányítja maga körül környezetét. Céltudatos, a teljesítmény és elismerés iránti folytonos vágy hajtja, mindehhez nagy belső szilárdság és kitartás párosul. Állandóan mozgásban van, a tétlenséget, az unalmat messziről kerüli. Nyitott és tanulékony, a számára érdekes és hasznos információkat mágnesként vonzza magához. Inkább a távolságtartás jellemző rá. Bár mások felé bizonyos határig nyitott és barátságos, mégis szüksége van saját személyes szabadsága, függetlensége megőrzésére. Közeli családtagjaihoz meleg szeretettel kötődik, érzései szilárdak, kitartóak. Igyekszik jó benyomást kelteni az emberekben, fontosak számára a társadalmi, erkölcsi normák, a tradíciók és azok betartása. Impulzív és érzékeny ember, de nagy önfegyelemmel képes uralkodni indulatain. Állandó feszültségben él, nyughatatlan természetű, sok vágya és elérni kívánt célja van. Váratlan helyzetekben hamar feltalálja magát, a vitát, veszekedést azonban nem kedveli. Türelmetlensége az elvégzett munka minőségének rovására mehet, bár igyekszik precízen és lelkiismeretesen teljesíteni a rá bízott feladatokat. Döntéseit határozottan és gyorsan hozza meg, nem hezitál sokáig, inkább a tettek embere. Önértékelése, önbizalma változékony, saját magával szemben nagy elvárásai vannak. Felelősségtudata erős, szilárd és megbízható jellemű.

Mógor-Kárász Kinga

Forrás:

www.vangoghletters.org

www.wikipedia.org